English

Phương thức thanh toán


06/04/2024Phương thức thanh toán
I. THỜI HẠN GIAO NHẬN HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 
1. Thời hạn thanh toán: bên mua thanh toán đủ 100% sau khi lắp đặt và nghiệm thu tại địa điểm bên mua.
 
2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 
II. THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO HÀNG HOÁ: 

Bên bán sẽ giao đủ hàng cho bên Mua tại địa điểm mà hai bên đã thoả thuận.
 
III. NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN
 
1. Bên bán sẽ giao hàng đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu của khách hàng.
 
2. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua. Cử kỹ thuật hoặc người có chuyên môn để tiếp nhận khi bên bán chuyển giao.
 
3. Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhận hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

 
IV. NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA
 
1. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 
2. Thanh toán theo quy định tại khoản 1.1 ở trên