Tag Archives: lh: 0968.992211

Hướng dẫn sử dụng máy rang Dương Thành – Model 5DT7

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê Dương Thành.

Máy rang 10kg/mẻ, model 10DT2

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 10kg máy rang cà phê Dương Thành.

Máy rang mini cao cấp 1kg/mẻ, model 1DT6

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 1kg máy rang cà phê Dương Thành.